Softvér ako služba

Variant využívania systému formou hostingu a outsourcingu „Softvér ako služba“ je z hľadiska zákazníka ekonomicky výhodnejším a efektívnejším variantom v porovnaní s možnosťou, keď si zákazník celý systém kúpi a inštaluje na vlastný server. Tento spôsob riešenia automatizácie knižníc, používaný našimi zákazníkmi viac ako desať rokov, je založený na využívaní služieb poskytovateľa zákazníkom. Zákazník si sám volí rozsah a funkcionalitu systému, ktorú chce využívať. Knižnica tak využíva hardvérové a softvérové vybavenie poskytovateľa na zabezpečenie vlastných služieb prostredníctvom internetu, dáta spracováva na serveri poskytovateľa prostredníctvom klientskej časti systému inštalovanej na vlastnom PC, prípadne prostredníctvom www prehliadača. Na základe vzájomnej dohody je možné, aby si zákazník vytváral na svojom PC kópiu vlastných dát. Poskytovateľ služieb, v tomto prípade naša spoločnosť, v plnej miere zákazníkovi garantuje zachovanie a archiváciu jeho dát.

Tento spôsob riešenia automatizácie prináša zákazníkovi niekoľko výhod, napr. správa systému je prenechaná poskytovateľovi, zákazník nemusí investovať do hardvérového vybavenia, softvérového vybavenia, správy, prevádzky a údržby hardvérového a softvérového vybavenia. V značnej miere prevažujú výhody ekonomického charakteru.

V systéme ARL je pri tomto spôsobe automatizácie používateľom zabezpečený prístup k aplikácii pomocou aplikačného klienta ARL – majú ho k dispozícii výhradne pracovníci knižnice, ďalej prostredníctvom www prehliadača, ktorým môžu pristupovať k dátam pracovníci a zároveň dáta aj modifikovať, ale predovšetkým túto možnosť využívajú hlavne čitatelia – koncoví používatelia, nakoniec je to prístup prostredníctvom ľubovoľného klienta Z39.50, ktorým môžu pristupovať skúsenejší používatelia aj z radov čitateľov, či prostredníctvom iných protokolov a webových služieb, ktoré sú využívané prevažne inými informačnými systémami zákazníka alebo informačnými systémami inštitúcií, ktorým dá zákazník právo na zdieľanie jeho dát.

Na základe úhrad pravidelných poplatkov má zákazník nárok na tieto služby:

  • garancia prevádzky, servis, hotline, konzultačné služby*,
  • garancia kooperácie so Slovenskou národnou knižnicou,Slovenskou lekárskou knižnicou*,
  • informácie o novinkách vo vývoji systému*,
  • upgrade systému ARL a databázového systému*,
  • práce na úpravách ARL a globálne úpravy dát vo vopred dohodnutom časovom rozsahu (napr. globálne úpravy dát, úprava výstupov, zobrazovacích formátov atď.)*.
  • kompletná správa servera, na ktorom je ARL prevádzkovaný,
  • správa systému ARL,
  • zálohovanie dát,
  • náklady za prenájom systému ARL,
  • náklady za prenájom diskového priestoru pre uloženie dát,

*Na tieto služby má zákazník nárok aj v prípade, že systém ARL nevyužíva formou hostingu a outsourcingu ako služby, ale práva k používaniu ARL a databázového systému si zakúpi a ARL inštaluje na vlastný server.

V platbách sú zahrnuté náklady spojené s užívaním licenčných práv ARL a databázového systému.

Servisná podpora je poskytovaná prostredníctvom e-mailovej komunikácie a v prípade havarijných stavov prostredníctvom telefonickej komunikácie.