ARL

Advanced Rapid Library (ARL) je systém určený pre automatickú správu katalógov a zbierok v knižnici a iných informačných inštitúciách v sieťovom prostredí. Je postavený na viacvrstvovej architektúre typu klient-server, ako modulárny a ľahko škálovateľný systém. Prostredie ARL je urobené v troch jazykoch, českom, slovenskom a anglickom. Ide o systém otvorený a dostatočne robustný, aby poslúžil rovnako dobre knižnici mestskej ako aj veľkej univerzitnej knižnici. Je schopný spracovať rôzne typy i formy informácií.

Systém ARL umožňuje spracovávať nielen bibliografické informácie, ale v plnej miere podporuje tiež prácu s multimediálnymi, obrazovými, zvukovými i fulltextovými dokumentami.

Technické riešenie Advanced Rapid Library je implementované nad aplikačno-databázovým systémom Caché od firmy Intersystems, ktorá má svoje zastúpenie v ČR. Caché práve preto, lebo v sebe integruje relačné, viacrozmerné i objektové technológie, čo vývojárom poskytuje súčasne výkon, rýchlosť, produktivitu a bezpečnosť. Dáta a indexy sú uložené v mimoriadne efektívnych viacrozmerných štruktúrach a sú tak vhodné nielen pre spracovanie veľkého množstva dát, ale tiež k zabezpečeniu rýchleho prístupu k dátam pri súčasnej práci tisícov používateľov. Viacrozmernosť s optimalizovaným transakčným spracovaním Caché je rozhodujúcim prvkom výkonnosti a rozšíriteľnosti. Samozrejmosťou sú rôzne varianty zaistenia bezpečnosti, integrity a vysokej dostupnosti dát.

Databáza je používaná pre správu, archiváciu a sprístupňovanie informácií. Jednotlivé entity popísané metadátami je možné spracovávať v ľubovoľnom Marc formáte spoločne s príslušnými súbormi autorít na základe katalogizačných pravidiel AACR2, FRBR a FRAD. Pre budovanie vlastných informačných zdrojov rovnako ako pre komunikáciu s externými informačnými systémami sú v plnej miere rešpektované štandardy ISO23950 a ISO2709. Čitateľom a používateľom sú jednotlivé informácie sprístupňované v súlade s ISBD a ISO690.

Funkčný rozsah systému Advanced Rapid Library pokrýva všetky dnešné i budúce potreby a požiadavky knižníc. Tak ako pracovníkom knižníc, rovnako aj ich používateľom ponúka Advanced Rapid Library ešte oveľa viac. Jednotlivé funkcie systému sú usporiadané do logických celkov, ktoré tvoria jeho základné moduly.

Jadro systému v sebe integruje implementáciu dátového úložiska, potrebných štandardov, API rozhrania, základných komunikačných protokolov a rozsiahlej konfiguračnej možnosti. Na strane aplikačného servera i klientského rozhrania je možné toto jadro rozširovať o nasledujúce moduly: Katalogizácia dokumentov a Autorít, OPAC/IPAC, Akvizícia, Inventarizácia, Seriály, Cirkulácia časopisov, Medziknižničná výpožičná služba – ILL, Selective dissemination of information – SDI, Výstupy a štatistiky, Rezervácia zariadení, Správa systému. Podľa zamerania a požiadaviek používateľa je možné systém ďalej rozšíriť o moduly Regionálne osobnosti – REOS, Regionálnej faktografie – REFA, Regionálnej bibliografii – REDO, či Evidencie publikačnej činnosti a aktivít – EPCA. Ďalej je k dispozícii WS API rozhranie pre integráciu s inými systémami.

Vlastnosti systému ARL

Vyhľadávanie

„Jednoduché vyhľadávanie“ v základnom komunikačnom rozhraní ARL slúži pre nájdenie záznamov na základe kritérií zadaných používateľom. Výsledky hľadania je možné upresniť zadaním vyhľádavacích limít, zvolením možnosti hľadania podľa začiatku slova alebo možnosťou vyhľadať konkrétnu frázu.

Pre orientáciu o počte záznamov, ktoré splňujú kritériá zadané používateľom, sa používa vyhľadávanie typu „SCAN“. Vyhľadávanie typu „BROWSE“ doplňuje „Jednoduché vyhľadávanie“ tiež o záznamy abecedne nasledujúce.

„Rozšírené vyhľadávanie“ umožňuje kombinovať viacero kritérií podľa rôznych vyhľadávacích indexov a spájať ich logickými operátormi.

OAI-PMH

OAI-PMH popisuje mechanizmy pre sťahovanie metadátových záznamov z dátových repozitárov. Protokol umožňuje prevádzkovateľom takýchto archívov ľahko sprístupniť informácie popisujúce ich dokumenty službou založenou na otvorených štadardoch http a XML. Metadáta môžu byť poskytované v ľubovoľných XML formátoch dohodnutých jednotlivými zúčastnenými organizáciami, avšak pre poskytnutie základnej úrovne interoperability je povinným formátom nekvalifikovaný Dublin Core (unqualified Dublin Core). Preto metadáta z akýchkoľvek zdrojov môžu byť sťahované a zoskupované dohromady do jedinej databázy a ďalšie služby sú potom poskytované na základe centrálne zozbieraných dát.

OAI-PMH samo o sebe priamo neumožňuje vyhľadávanie, len poskytuje ľahkú možnosť stiahnutia dát na jedno miesto. Pre poskytnutie služieb nad získanými záznamami (napr. vyhľadávanie) musí byť zber dát kombinovaný s ďalšími mechanizmami. Napriek tomu, že protokol OAI-PMH je technicky veľmi jednoduchý, tvorba súvisiacich služieb vyhovujúcich používateľským požiadavkám zostáva zložitá.

Z39.50

Z39.50 je štandardizovaný aplikačný protokol, ktorý špecifikuje komunikáciu medzi klientom a serverom pri vyhľadávaní informácií a preberaní informácií zo vzdialených elektronických databáz. Dodržuje štandardy ANSI/NISO a ISO 23950. Hlavnou inštitúciou správy protokolu je Kongresová knižnica.
Z39.50 klient nadväzuje spojenie so serverom poslaním požiadavky a po obojstrannej výmene parametrov je vytvorená Z39.50 relácia, t.j. je nadviazaná interaktívna komunikácia medzi konkrétnym Z39.50 klientom a iným konkrétnym Z39.50 serverom.
Klient odošle dopyt sformulovaný ako tzv. Search požiadavka, na základe ktorej server prehľadá databázy a vytvorí množinu výsledných záznamov. Klientovi pošle v Search odpovedi počet prvkov tejto množiny a v závislosti na počte záznamov v množine môže odpoveď obsahovať i niektoré či všetky nájdené záznamy.

Webové služby ARL

Webové služby ARL alebo „ws API“ je komunikačný protokol vychádzajúci z SRU/SRW, založený na nosnom protokole http/https, určený k jednoduchej komunikácii klientských aplikácií, resp. k jednoduchej integrácii externých systémov s ARL.

Príklady možností:

  • prihlásenie do konta čitateľa, vyhľadávanie z vlastnej webovej stránky knižnice
  • dostupnosť noviniek vo fonde na domovskej stránke knižnice
  • spoplatnenie kopírok a sieťových tlačiarní, platba je realizovaná cez finančné konto čitateľa v ARL

Súbory na stiahnutie