ARL

Advanced Rapid Library (ARL) je systém určený pro automatickou správu katalogů a sbírek v knihovně i jiných informačních institucích v síťovém prostředí. Je postaven na vícevrstvé architektuře typu klient-server, jako modulární a lehce škálovatelný systém. Prostředí ARL je provedeno ve třech jazycích, česky, slovensky a anglicky. Jedná se o systém otevřený a dostatečně robustní, aby posloužil stejně dobře knihovně městské jako i velké univerzitní knihovně. Je schopen zpracovat různé typy i formy informací.

Systém ARL umožňuje zpracovávat nejen bibliografické informace, ale v plné míře podporuje také práci s multimediálními, obrazovými, zvukovými i fulltextovými dokumenty.

Technické řešení Advanced Rapid Library je implementováno nad aplikačně-databázovým systémem Caché od firmy Intersystems, která má své zastoupení v ČR. Caché právě proto, že v sobě integruje relační, vícerozměrné i objektové technologie, což vývojářům poskytuje současně výkon, rychlost, produktivitu a bezpečnost. Data a indexy jsou uloženy v mimořádně efektivních vícerozměrných strukturách a jsou tak vhodné nejen pro zpracování velkého množství dat, ale také k zabezpečení rychlého přístupu k datům při současné práci tisíců uživatelů. Vícerozměrnost s optimalizovaným transakčním zpracováním Caché je rozhodujícím prvkem výkonnosti a rozšiřitelnosti. Samozřejmostí jsou různé varianty zajištění bezpečnosti, integrity a vysoké dostupnosti dat.

Databáze je používána pro správu, archivaci a zpřístupňování informací. Jednotlivé entity popsané metadaty je možno zpracovávat v libovolném Marc formátu společně s příslušnými soubory autorit na základě katalogizačních pravidel AACR2, FRBR a FRAD. Pro budování vlastních informačních zdrojů stejně jako pro komunikaci s externími informačními systémy jsou v plné míře respektovány standardy ISO23950 a ISO2709. Čtenářům a uživatelům jsou jednotlivé informace zpřístupňovány v souladu s ISBD a ISO 690.

Funkční rozsah systému Advanced Rapid Library pokrývá všechny dnešní i budoucí potřeby a požadavky knihoven. Tak jako pracovníkům knihoven, stejně i jejich uživatelům nabízí Advanced Rapid Library ještě mnohem více. Jednotlivé funkce systému jsou uspořádány do logických celků, které tvoří jeho základní moduly.

Jádro systému v sobě integruje implementaci datového úložiště, potřebných standardů, API rozhraní, základních komunikačních protokolů a rozsáhlé konfigurační možnosti. Na straně aplikačního serveru i klientského rozhraní je možno toto jádro dále rozšiřovat o následující moduly: Katalogizace dokumentů a Autorit, OPAC/IPAC, Akvizice, Inventarizace, Seriály, Cirkulace časopisů, Meziknihovní výpůjční služba – ILL, Selective dissemination of information – SDI, Výstupy a statistiky, Rezervace zařízení, Správa systému. Podle zaměření a požadavků uživatele je možno systém dále rozšířit o moduly Regionální osobnosti – REOS, Regionální faktografii – REFA, Regionální bibliografii – REDO, či Evidenci publikační činnosti a aktivit – EPCA. Dále je k dispozici WS API rozhraní pro integraci s jinými systémy.

Vlastnosti systému ARL

Vyhledávání

„Jednoduché vyhledávání“ v základním komunikačním rozhraní ARL slouží pro nalezení záznamů na základě kritérií zadaných uživatelem. Výsledky hledání lze upřesnit zadáním vyhledávacích limit, zvolením možnosti hledání podle začátku slova nebo možností vyhledat konkrétní frázi.

Pro orientaci o počtu záznamů, které splňují kritéria zadaná uživatelem, je využíváno vyhledávání typu „SCAN“. Vyhledávání typu „BROWSE“ doplňuje „Jednoduché vyhledávání“ také o záznamy abecedně následující.

„Rozšířené vyhledávání“ umožňuje kombinovat více kritérií podle různých vyhledávacích indexů a spojovat je logickými operátory.

OAI-PMH

OAI-PMH popisuje mechanismy pro stahování metadatových záznamů z datových repozitářů. Protokol umožňuje provozovatelům takových archivů snadno zpřístupnit informace popisující jejich dokumenty službou založenou na otevřených standardech HTTP a XML. Metadata mohou být poskytována v libovolných XML formátech dohodnutých jednotlivými zúčastněnými organizacemi, avšak pro poskytnutí základní úrovně interoperability je povinným formátem nekvalifikovaný Dublin Core (unqualified Dublin Core). Proto metadata z jakýchkoliv zdrojů mohou být stahována a seskupována dohromady do jediné databáze a další služby jsou pak poskytovány na základě centrálně sesbíraných dat.

OAI-PMH samo o sobě přímo neumožňuje vyhledávání, pouze poskytuje snadnou možnost stažení dat na jedno místo. Pro poskytnutí služeb nad získanými záznamy (např. vyhledávání) musí být sběr dat kombinován s dalšími mechanismy. Přestože je protokol OAI-PMH technicky velmi jednoduchý, tvorba souvisejících služeb vyhovujících uživatelským požadavkům zůstává složitá. V ARL budou implementovány dva logické moduly provider (poskytovatel) a harvester (sklízeč).

Z39.50

Z39.50 je standardizovaný aplikační protokol, který specifikuje komunikaci mezi klientem a serverem při vyhledávání informací a přebírání informací ze vzdálených elektronických databází. Dodržuje standardy ANSI/NISO a ISO 23950. Hlavní institucí správy protokolu je Kongresová knihovna.

Z39.50 klient navazuje spojení se serverem zasláním požadavku a po oboustranné výměně parametrů je vytvořena Z39.50 relace, tj. je navázaná interaktivní komunikace mezi konkrétním Z39.50 klientem a jiným konkrétním Z39.50 serverem

Klient odešle dotaz zformulován jako tzv. Search požadavek, na základě kterého server prohledá databáze a vytvoří množinu výsledných záznamů. Klientovi zašle v Search odpovědi počet prvků této množiny a v závislosti na počtu záznamů v množině může odpověď obsahovat i některé či všechny nalezené záznamy.

Webové služby ARL

Webové služby ARL neboli „ws API“ je komunikační protokol vycházející ze SRU/SRW, založený na nosném protokolu http/https, určený k jednoduché komunikaci klientských aplikací s ARL, resp. k jednoduché integraci externích systémů s ARL.

Příklady možností:

  • přihlášení do konta čtenáře, vyhledávání z vlastní webové stránky knihovny,
  • dostupnost novinek ve fondu na domovské stránce knihovny,
  • zpoplatnění kopírek a síťových tiskáren, platba je realizována přes finanční konto čtenáře v ARL.

Soubory ke stažení