Barcode

Společnost Cosmotron se kromě vývoje informačních systémů zabývá také tiskem čárových kódů EAN, potiskem plastových identifikačních karet a průkazů textem, grafikou, certifikačními značkami atd. . Nabízí etikety, technické etikety, aplikační kleště etiket, software pro tisk a design etiket LabelView, snímače čárového kódu Champtec, Metrologic, Unitech – ruční, stojánkové i pultové, termotransferové tiskárny čárového kódu DATAMAX -200 a 300 dpi. Dále přístroje pro laminaci, vázání a skartaci dokumentů včetně spotřebního materiálu.

Na dovážené výrobky je poskytován záruční i pozáruční servis.

Struktura čárového kódu

Symbol čárového kódu se skládá z určitého počtu čar a mezer. Před a za symbolem musí být prázdné místo určité šířky bez jakéhokoliv potisku. Symbol začíná znakem start, potom následují vlastní data s případným kontrolním součtem, na konci je znak stop. Šířka čar a mezer stejně jako počet jsou dány specifikací příslušného kódu.

Nejpoužívanější čárové kódy

 

Code 39 a Code 39 Mod 43
Code 39 byl vyvinut jako první plně alfanumerická symbolika v roce 1974. Jedná se o nejčastěji používanou symboliku čárových kódů, protože umožňuje zakódovat číslice, písmena a některé interpunkční znaky. Code 39 je diskrétní s proměnnou délkou. Každý znak obsahuje 5 čar a 4 mezery. Z těchto devíti prvků jsou vždy 3 široké a 6 tenkých. Malá písmena nejsou podporována a jsou na vstupu automaticky konvertována na velká. Znak „hvězdička“ je vyhrazen pro znaky start a stop. Code 39 Mod 43 obsahuje navíc kontrolní znak. Tento kontrolní znak se vypočítává ze součtu hodnot všech znaků řetězce.

EAN 13 a EAN 8
European Article Numbering (EAN) je nadstavbou U.P.C.. Snímače EAN dokáží dekódovat U.P.C., opačně to ale nemusí platit. EAN má dvě verze: EAN 13 a EAN 8. Obě jsou numerické, pevné délky. EAN 13 kóduje 13 číslic, EAN 8 kóduje 8 číslic. Správu kódu EAN evropského teritoria má na starosti nekomerční organizace EAN se sídlem v Belgii. Jejími dobrovolnými členy jsou národní komise EAN všech evropských zemí. Česká republika má přidělen kód země 859.

U.P.C.A
Universal Product Code – univerzální kód výrobku – (U.P.C.) byl úspěšně zaveden v supermarketech od roku 1973. Je navržen z hlediska jednoznačné identifikace výrobku a jeho výrobce. Jeho symbolika je pevné délky, numerická, souvislá. Každý znak má 4 prvky. UPC verze A se používá k zakódování 12místního čísla. První číslo je znak systému číslování, dalších 5 je identifikační číslo výrobce, dalších 5 je číslo výrobku a poslední číslo je kontrolní znak.

U.P.C. E0 a U.P.C. E1
U.P.C. E0 je variantou kódu UPC A s potiskem nul. První znak této symboliky – znak systému číslování – je vždy 0 (nula). Ostatní znaky mají stejný význam jako A u UPC. Pro správné číslo výrobku platí následující pravidla:

  • jsou-li poslední 3 číslice v čísle výrobce 000, 100 nebo 200, jsou platná čísla výrobku 00000 až 00999,
  • jsou-li poslední 3 číslice v čísle výrobce 300, 400, 500, 600, 700, 800 nebo 900, jsou platná čísla výrobku 00000 až 00099,
  • jsou-li poslední 2 číslice v čísle výrobce 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 nebo 90, jsou platná čísla výrobku 00000 až 00009,
  • jestliže číslo výrobce nekončí nulou, jsou platná čísla výrobku 00005 až 00009.

U.P.C. E1 je také numerický kód pevné délky a jeho typické použití je pro zboží na pultech v maloobchodě. Délka vstupního řetězce je 6 číslic.

Code 93
Code 93 je alfanumerická symbolika proměnné délky, souvislá. Kóduje všech 128 znaků ASCII. Z nich 43 odpovídá znakové sadě Code 39, další 4 znaky se používají jako řídící znaky při kódování celé znakové sady ASCII do rozšířeného módu Code 93. Každý znak je zakódován pomocí 9 modulů, složených do 3 čar a 3 mezer. Šířka každé čáry a mezery může být 1, 2, 3 nebo 4 moduly.

Interleaved 2/5 a Interleaved 2/5 Mod 10
Interleaved 2/5 je samoopravný numerický kód používaný především v průmyslových a maloobchodních aplikacích ke značení přepravních obalů distribučních jednotek. Tato symbolika páruje dohromady vždy dva znaky, první kóduje do 5 čar a druhý znak z páru do 5 mezer mezi čárami prvního znaku. Jinak řečeno všechny znaky na lichých pozicích jsou kódovány do čar a všechny znaky na sudých pozicích jsou kódovány do mezer. Dvě z 5 čar jsou široké, stejně tak jsou široké 2 z 5 mezer. Odtud také pochází jméno kódu. Celý symbol čárového kódu Interleaved 2/5 se skládá ze znaku start (dvě úzké čáry a dvě úzké mezery), datových znaků a znaku stop (široká čára, úzká mezera a úzká čára). Pro zakódování informace je potřebný sudý počet znaků. V případě lichého počtu znaků se volné místo obsadí kontrolním znakem nebo se použije úvodní nula. Struktura symbolu Interleaved 2/5 Mod 10 je stejná, obsahuje ale navíc kontrolní znak. Tento se vypočítá ze součtu hodnot všech datových znaků symbolu celočíselným dělením modulo 10.

Code 128
Code 128 je alfanumerická symbolika proměnné délky, souvislá. Znaky sestávají z 3 čar a 3 mezer tak, že celková šířka znaku je 11 modulu. Čáry a mezery mohou mít šířku 1, 2, 3 nebo 4 moduly. Code 128 B je také alfanumerický kód, který podporuje velká i malá písmena. Navíc má 4 řídící kódy FNC1 až FNC4. Code 128 C je numerický kód o délce 19 znaků, začíná znakem FNC1 a obsahuje kontrolní číslici modulo 10.

Codabar
Codabar je diskrétní samoopravný kód proměnné délky. Každý znak je reprezentován samostatnou skupinou 4 čar a 3 mezilehlých mezer. Znaková sada Codabar zahrnuje 16 znaků: číslice 0 až 9 a speciální znaky: $,:,/,.,+,-. Používají se 4 různé znaky start/stop (a, b, c, d) složené z jedné čáry a dvou mezer.

MSI
MSI je jen numerická symbolika proměnné délky. Její nejčastější použití je na cenových etiketách pultového zboží v maloobchodě. Tento čárový kód má vždy na konci kontrolní součet modulo 10. Před touto symbolikou je možno dát další kontrolní znak modulo 10 nebo modulo 11. Podle tohoto se kód označuje MSI+10, MSI+10+10, MSI+11+10.

PDF 417
Novým směrem v technologii čárových kódů je dvourozměrný čárový kód PDF 417, který umožňuje zakódovat větší množství informací (až 1kB). O výhodnosti tohoto systému vypovídá ověřená praxe, kdy tento kód našel uplatnění v mnoha oblastech. V USA začali používat tento systém identifikace jako první a postupně docházelo k rozšíření do celé Evropy. Uplatnění tohoto systému je opravdu velmi široké – od identifikace v dopravě přes knihovny, průkazy totožnosti, cestovní pasy, řidičské průkazy až po zdravotnictví a bankovnictví. Po přečtení tohoto kódu snímačem dojde k dekódování informací v něm uložených a vyplnění formuláře definovaného v počítači. V případě, že operátor nemá vhodný formulář odpovídající struktuře informací uložených v PDF 417, jsou pro něj informace nesrozumitelné. Tím je zajištěna poměrně vysoká bezpečnost kódu. Další výhodou je schopnost samoobnovy kódu v případě až 50% poškození. Díky vlastnostem tohoto čárového kódu je do něj možno zakódovat například fotografii nebo otisk prstu.