Barcode

Spoločnosť Cosmotron sa okrem systémov zaoberá aj tlačou čiarových kódov EAN, potlačou plastových identifikačných kariet a preukazov textom, grafikou, certifikačnými značkami atď. . Ponúka etikety, technické etikety, aplikačné kliešte etikiet, software pre tlač a design etikiet LabelView, snímače čiarového kódu Champtec, Metrologic, Unitech – ručné, stojánkové aj pultové, termotransferové tlačiarne čiarového kódu DATAMAX. Ďalej prístroje pre lamináciu, viazanie a skartácia dokumentov vrátane spotrebného materiálu.

Na dovážaný tovar je poskytovaný záručný aj pozáručný servis.

Štruktúra čiarového kódu

Symbol čiarového kódu sa skladá z určitého počtu čiar a medzier. Pred a za symbolom musí byť prázdne miesto určitej šírky bez akejkoľvek potlače. Symbol začína znakom štart, potom nasledujú vlastné dáta s prípadným kontrólnym súčtom, na konci je znak stop. Šírka čiar a medzier tak ako aj ich počet sú dané špecifikáciou príslušného kódu.

Najpoužívanejšie čiarové kódy

Code 39 a Code 39 Mod 43

Code 39 bol vytvorený ako prvá úplne alfanumerická symbolika v roku 1974. Jedná sa o najčastejšie používanú symboliku čiarových kódov, pretože umožňuje zakódovať číslice, písmena a niektoré interpunkčné znaky. Code 39 je diskrétny s premennou dĺžkou. Každý znak obsahuje 5 čiar a 4 medzery. Z týchto deviatich prvkov sú vždy 3 široké a 6 tenkých. Malé písmená nie sú podporované a sú na vstupe automaticky konvertované na velké. Znak „hvezdička“ je vyhradený pre znaky štart a stop. Code 39 Mod 43 obsahuje naviac kontrólny znak. Tento kontrólny znak sa vypočítava zo súčtu hodnot všetkých znakov reťazca.

EAN 13 a EAN 8

European Article Numbering (EAN) je nadstavbou U.P.C.. Snímače EAN dokážu dekódovať U.P.C., opačne to ale nemusí platiť. EAN má dve verzie: EAN 13 a EAN 8. Obe sú numerické, pevnej dĺžky. EAN 13 kóduje 13 číslic, EAN 8 kóduje 8 číslic. Správu kódu EAN evropského teritória má na starosti nekomerčná organizácia EAN so sídlom v Belgii. Jej dobrovoľnými členmi sú národné komisie EAN všetkých európskych štátov. Slovenská republika má pridelený kód 858.

U.P.C.A

Universal Product Code – univerzálny kód výrobku – (U.P.C.) bol úspešne zavedený v supermarketoch od roku 1973. Je navrhnutý z hľadiska jednoznačnej identifikácie výrobku a jeho výrobcu. Jeho symbolika je pevnej dĺžky, numerická, súvislá. Každý znak má 4 prvky. UPC verzia A sa používa k zakódovaniu 12miestneho čísla. Prvé číslo je znak systému číslovania, ďalších 5 je identifikačné číslo výrobcu, ďalších 5 je číslo výrobku a posledné číslo je kontrólny znak.

U.P.C. E0 a U.P.C. E1

U.P.C. E0 je variantou kódu UPC A s potlačou núl. Prvý znak tejto symboliky – znak systému číslovania – je vždy 0 (nula). Ostatné znaky majú rovnaký význam ako A u UPC. Pre správne číslo výrobku platia nasledovné pravidlá:

  • ak sú posledné 3 číslice v čísle výrobcu 000, 100 alebo 200, sú platné čísla výrobku 00000 až 00999,
  • ak sú posledné 3 číslice v čísle výrobcu 300, 400, 500, 600, 700, 800 alebo 900, sú platné čísla výrobku 00000 až 00099,
  • ak sú posledné 2 číslice v čísle výrobcu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 alebo 90, sú platné čísla výrobku 00000 až 00009,
  • ak číslo výrobku nekončí nulou, sú platné čísla výrobku 00005 až 00009.

U.P.C. E1 je tiež numerický kód pevnej dĺžky a jeho typické použitie je pre tovar na pultoch v maloobchode. Dĺžka vstupného reťazca je 6 číslic.

Code 93

Code 93 je alfanumerická symbolika premennej dĺžky, súvislá. Kóduje všetkých 128 znakov ASCII. Z nich 43 odpovedá znakovej sade Code 39, ďalšie 4 znaky sa používajú ako riadiace znaky pri kódovaní celej znakovej sady ASCII do rozšíreného módu Code 93. Každý znak je zakódovaný pomocou 9 modulov, zložených do 3 čiar a 3 medzier. Šírka každej čiary a medzery môže byť 1, 2, 3 alebo 4 moduly.

Interleaved 2/5 a Interleaved 2/5 Mod 10

Interleaved 2/5 je samoopravný numerický kód používaný predovšetkým v priemyselných a maloobchodných aplikáciách k značeniu prepravných obalov distribučných jednotiek. Táto symbolika páruje spolu vždy dva znaky, prvý kóduje do 5 čiar a druhý znak z páru do 5 medzier medzi čiarami prvého znaku. Inak povedané všetky znaky na nepárnych pozíciach sú kódované do čiar a všetky znaky na párnych pozíciach sú kódované do medzier. Dve z 5 čiar sú široké, tak ako sú široké 2 z 5 medzier. Odtaľ tiež pochádza meno kódu. Celý symbol čiarového kódu Interleaved 2/5 sa skladá zo znaku štart (dve úzké čiary a dve úzke medzery), dátových znakov a znaku stop (široká čiara, úzka medzera a úzka čiara). Pre zakódovanie informácie je potrebný párny počet znakov. V prípade nepárneho počtu znakov sa volné miesto obsadí kontrólnym znakom alebo sa použije úvodná nula. Štruktúra symbolu Interleaved 2/5 Mod 10 je rovnaká, obsahuje ale naviac kontrólny znak. Tento sa vypočíta zo súčtu hodnôt všetkých dátových znakov symbolu celočíselným delením modulo 10.

Code 128

Code 128 je alfanumerická symbolika premennej dĺžky, súvislá. Znaky pozostávajú z 3 čiar a 3 medzier tak, že celková šírka znaku je 11 modulov. Čiary a medzery môžu mať šírku 1, 2, 3 alebo 4 moduly. Code 128 B je tiež alfanumerický kód, ktorý podporuje veľké aj malé písmena. Naviac má 4 riadiace kódy FNC1 až FNC4. Code 128 C je numerický kód o dĺžke 19 znakov, začína znakom FNC1 a obsahuje kontrólne číslo modulo 10.

Codabar

Codabar je diskrétny samoopravný kód premennej dĺžky. Každý znak je reprezentovaný samostatnou skupinou 4 čiar a 3 medziľahlých medzier. Znaková sada Codabar zahrňuje 16 znakov: číslice 0 až 9 a špeciálne znaky: $,:,/,.,+,-. Používajú sa 4 rôzne znaky štart/stop (a, b, c, d) zložené z jednej čiary a dvoch medzier.

PDF 417

Novým smerom v technológii čiarových kódov je dvojrozmerný čiarový kód PDF 417, ktorý umožňuje zakódovať väčšie množstvo informácií (až 1kB). O výhodnosti tohto systému vypovedá overená prax, kedy tento kód našiel uplatnenie v mnoha oblastiach. V USA začali používať tento systém identifikácie ako prvý a postupne prichádzalo k rozšíreniu do celej Európy. Uplatnenie tohto systému je naozaj veľmi široké – od identifikácie v doprave cez knižnice, preukazy totožnosti, cestovné pasy, vodičské preukazy až po zdravotníctvo a bankovníctvo. Po prečítaní tohto kódu snímačom príde k dekódovaniu informácií v ňom uložených a vyplneniu formulára definovaného v počítači. V prípade, že operátor nemá vhodný formulár odpovedajúci štruktúre informácií uložených v PDF 417, sú pre ne informácie nezrozumiteľné. Tým je zaistená pomerne vysoká bezpečnosť kódu. Ďalšou výhodou je schopnosť samoobnovy kódu v prípade až 50% poškodenia. Vďaka vlastnostiam tohto čiarového kódu je do neho možné zakódovať napríklad fotografiu alebo otlačok prstu.