EPCA – ČR

Modul evidencia publikačnej činnosti a aktivít (EPCA) slúži na spracovanie všetkých typov a formátov dokumentov pre potreby vykazovania odbornej vedeckej práce.

EPCA – evidencia publikačnej činnosti

Pravidlá pre vykazovanie publikačnej činnosti sú odlišné pre inštitúcie v Českej republike a na Slovensku, preto ARL poskytuje dva varianty modulu EPCA. Obidva varianty modulu EPCA sú založené podobne ako modul Katalogizácia vo formáte MARC. Modul EPCA pracuje teda s otvorenou dátovou štruktúrou, preto nie je problém kedykoľvek podľa potreby doplniť ďalšie polia či podpolia podľa zmien v pravidlách.

Všeobecne sú pre potreby EPCA vytvorené dva typy záznamov:

 • bibliografické záznamy o dokumentoch,
 • záznamy autorít – osobné autority (záznamy pracovníkov) a autority korporácií (pracoviská, akcie a pod.), ktoré umožňujú efektívne spracovanie a sprístupňovanie dát z modulu EPCA.

Pridávať a editovať záznamy je možné v klientovi alebo vo webovom rozhraní po prihlásení pracovníka.

Modul má dôkladne prepracované metódy na vstup a modifikáciu jednotlivých typov záznamov, preddefinované selekčné prvky a základné zobrazovacie formáty. Používatelia majú k dispozícii veľké množstvo výstupov, tlačových zostáv a štatistík. Je možné zaviesť rôzne pracovné postupy, ktoré zabezpečia, aby sa koncovým používateľom (prípadne centrálnym registrom) sprístupnili len schválené a skontrolované záznamy.

Súčasťou modulu je webové rozhranie pre používateľov z radov odborníkov a širokej verejnosti, ktoré umožňuje prístup k záznamom podľa rôznych selekčných kritérií. Webové rozhranie je založené na module IPAC.

EPCA (pre ČR)

V prostredí ČR sa evidencia publikačnej činnosti radí do súboru otázok výskumu, vývoja a inovácií a riadi sa pravidlami stanovenými Radou pre výskum, vývoj a inovácie. Modul EPCA umožňuje knižniciam a vedeckým pracoviskám evidovať predovšetkým publikačnú činnosť tak, aby spracované údaje tvorily súčasť Informačného systému výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií (IS VaVaI), konkrétne jeho časti RIV (Register informácií o výsledkoch). Jednotlivo sa rieši aj evidencia výskumných zámerov (pre potreby CEZ) a evidencia projektov výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií (pre ppotreby CEP).

Modul EPCA je každoročne upravovaný podľa aktualizovaných pravidiel RIV a dátová štruktúra je doplňovaná a upravovaná podľa popisu údajov RIV.

V rámci modulu sú k dispozícii nasledujúce preddefinované formuláre pre spracovanie výsledkov (podľa RIV pre rok 2010):

 • článok v odbornom periodiku,
 • odborná kniha,
 • kapitola v odbornej knihe,
 • článok v zborníku,
 • patent,
 • poloprevádzka, overená technológia, odroda, plemeno,
 • úžitkový vzor, priemyselný vzor,
 • prototyp, funkčná vzorka,
 • výsledky premietnuté do právnych predpisov a noriem, výsledky premietnuté do smerníc a predpisov nelegislatívnej povahy, výsledky premietnuté do strategických dokumentov,
 • neuplatnená certifikovaná metodika, liečebný postup, pamiatkový postup, špecializovaná mapa s odborným obsahom,
 • softvér,
 • výskumná správa,
 • audiovizuálna tvorba,
 • usporiadanie konferencie,
 • usporiadanie pracovného semináru,
 • usporiadanie výstavy,
 • ostatné výsledky.

Súčasťou modulu EPCA sú výstupy, ktoré umožňujú odovzdanie výsledkov do RIV (IS VaVaI). Ide o 3 skupiny výstupov:

 1. prehľady a hodnotenie,
 2. výstupy pre kontrolu pred exportom do RIV,
 3. exporty do RIV.

V skupine prehľadov a hodnotení je k dispozícii:

 • Podielový zoznam, kde je pri jednotlivých autoroch diela vyčíslený ich percentuálny podiel u daného diela.

 • Prehľad uplatnených výsledkov, v ktorom sa sumarizujú počty výstupov vzťahujúcich sa k jednotlivým výskumným zámerom a projektom s ohľadom na príslušnosť autora k pracovisku (počty výstupov pre pracovisko sa prepočítavajú podľa autorského podielu).

 • Hodnotenie na základe počtu záznamov – prostredníctvom exportu záznamov do formátu csv v kombinácii s rôznymi selekčnými kritériami je možné preniesť informácie napr. do programu MS Excel a zo správne zvolenej kontingenčnej tabuľky získať rôzne prehľadné informácie, prípadne vyhotoviť grafy.

Pre kontrolu záznamov je možné vytvoriť:

 • Kontrolné výstupy pred exportom do RIV – umožňujú odhaliť chyby v záznamoch pred odoslaním do RIV a výstupy je možné vytvořiť podľa rôznych selekčných kritérií.

Pre potreby prispievania do RIV je určený výstup:

 • Export do RIV – pričom je možné vyčleniť exporty podľa rôznych preddefinovaných selekčných kritérií.

Samostatnú časť modulu tvoria výstupy pre zaisťovanie predbežných počtov bodov, ktoré by inštitúcia získala pri hodnotení výsledkov výskumu a vývoja podľa pravidiel IS VaVaI. Pre tento účel sa vytvára pomocná databáza údajov o periodikách, hodnotách impakt faktoru a ďalších hodnotiacich kritérií.