Akvizícia

Modul akvizície podporuje všetky nákupné procesy prebiehajúce v knižnici, napr.:

  • evidencia deziderát, z ktorých sa pri vytvorení objednávky stane akvizičný záznam, čím sa používateľovi zviditeľnia v on-line katalógu ako dokument v spracovaní,
  • objednávka s možnosťou sledovania, či je objednávka aktívna alebo už vybavená,
  • fakturácia a evidencia zálohových faktúr, faktúry môžu byť priamo prepojené s objednávkou a rozpočtom alebo tiež s generovaním exemplárov,
  • sledovanie rozpočtu: zapojenie rozpočtu a jeho prepojenie s faktúrami a objednávkami umožňuje priebežne sledovať čerpanie financií za nákup v knižnici,
  • automatické posielanie upomienok dodávateľom za objednané a doposiaľ nedodané dokumenty.