EPCA – SR, EUCA

EPCA a EUCA (pre SR)

V prostredí SR sa evidencia publikačnej (a tiež umeleckej) činnosti riadi Smernicou Ministerstva školstva SR č. 13/2008-R z 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. Problematika evidencie publikačnej činnosti je podrobne rozpracovaná v metodických materiáloch združenia Pro Scientia.

K modulu EPCA, ktorý pokrýva všetky typy dokumentov publikačnej činnosti, bol doplnený modul EUCA (evidencia umeleckej činnosti a aktivít), ktorý umožňuje spracovať všetky typy umeleckej činnosti a ohlasov.

Pre potreby evidencie publikačnej činnosti sú k dispozícii preddefinované formuláre pre spracovanie nasledujúcich typov dokumentov (podľa metodiky Pro Scientia):

 • monografia,
 • preklad monografie,
 • monografia – súbor štúdií,
 • kapitola (štúdia) v monografii,
 • vedecký zborník ako celok,
 • článok (stať – štúdia) vo vedeckom zborníku,
 • konferenčný príspevok v prílohe (supplemente) zborníka,
 • separátny v7tlačok z vedeckého zborníku,
 • konferenčný zborník ako celok,
 • poster (plagát) uverejnený v konferenčnom zborníku,
 • článok (stať – príspevok) v zborníku z konferencie,
 • príloha k zborníku z konferencie,
 • reprint,
 • príspevok v zborníku vydanom na CD-ROM,
 • príspevok na konferencii uverejnený na CD-ROM,
 • encyklopédia ako celok,
 • heslo v encyklopédii,
 • periodikum ako celok,
 • článok v časopise,
 • recenzia knihy v časopise,
 • článok v prílohe časopisu,
 • dokument prístupný len na internete,
 • výskumná správa,
 • habilitačná práca,
 • kandidátska dizertačná práca,
 • doktorandská práca (dizertácia),
 • rigorózna práca,
 • diplomová práca.

Súčasťou modulu EPCA sú formáty výstupu definované združením Pro Scientia:

 • zoznam publikačnej činnosti – personálna bibliografia vo formáte ISO 690 alebo ISBD, s ohlasmi alebo bez ohlasov,
 • zoznamy publikačnej činnosti – bibliografia pracoviska: vo formáte ISO 690 alebo ISBD, s ohlasmi alebo bez ohlasov,
 • zoznam vedeckých, odborných a umeleckých aktivít – pracovisko (pre hodnotiace účely).

Do výstupov je možné pridať štatistiky:

 • počet publikácií podľa kategórií publikačnej činnosti,
 • počet ohlasov podľa kategórie ohlasu,
 • počet publikácií podľa pracoviska,
 • počet publikácií podľa skupín kategórií publikačnej činnosti.

K dispozícii sú všetky potrebné selekcie (napr. autor, pracovisko, rok vykazovania, rok ohlasu, rok publikovania a iné), ktoré je možné ľubovoľne kombinovať. Používateľ si tiež môže vybrať triediace kritériá (napr. skupina kategórie publikačnej činnosti, kategória publikačnej činnosti, meno prvého autora, hlavný názov, dátum vydania, pracovisko a iné), pričom triedenie môže byť viacúrovňové.

Pre výstupy je charakteristická flexibilita – používateľ si môže podľa potrieb skombinovať formát výstupu, triedenie záznamov vo výstupe, typ štatistiky a ďalšie nastavenia, ktoré výstup sprehľadnia (napr. zvýraznenie domácich autorov, zobrazovanie ohlasov len zo zadaného roku a pod.) Záznamy do výstupu si môže vybrať kombináciu spomínaných selekčných kritérií.

Súčasťou modulu EPCA je export do systému CREPC (Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti) a kontrola úplnosti a správnosti záznamu pred odoslaním do CREPC.

Súbory na stiahnutie