Regionálne funkcie

Systém ARL poskytuje podporu regionálných funkcií knižniciam, ktoré sú ich vykonávaním poverené a zároveň aj podporu regionálnym knižniciam využívajúcim systém ARL.

Výmenné súbory

Poverené knižnice budujú výmenné fondy a zaberpečujú distribúciu a cirkuláciu týchto súborov.

  • Knižnica môže sledovať výmenné súbory v rámci vlastných databáz s tým, že dáta týkajúce sa výmenných súborov môžu byť evidované v rámci samostatnej logickej databázy.
  • Požičiavanie dokumentov z týchto výmenných súborov je možné vykonávať rovnakým spôsobom ako v procese výpožičiek alebo je možné ich evidovať pomocou špeciálnej pohybovej transakcie.

Centrálne spracovanie

  • Základná knižnica navrhne dokumenty na objednávku.
  • Objednávku, príjem a spracovanie vykonáva poverená knižnica, ktorá pošle dodané dokumenty vrátane dodacieho listu ostatným knižniciam.
  • Poverená knižnica spracované záznamy zdieľa s knižnicami protredníctvom systému alebo môže pripraviť export záznamov pre knižnice, ktoré využívajú iný knihovnícky systém.
  • K dispozícii sú preddefinované výstupné zostavy i štatistiky, špeciálne exporty pre prácu so systémom Lanius a Clavius, ktoré používajú odlišné dátové štruktúry a knihovnícke tlačoviny ako knižničné lístky či zoznamy čitateľov.

Inventarizácia

  • Poverené knižnice by mali poskytovať odbornú spoluprácu pri revízii fondu obsluhovaných knižníc a v prípade, že obsluhované knižnice využívajú systém ARL, proces inventarizácie fondu je výrazne jednoduchší.

Fakturácia

  • Poverená knižnica pravidelne posiela knižniciam faktúry a výročné štatistiky.

PříkladKnižnica Karla Dvořáčka vo Vyškove