Digitálna kronika

Súčasťou ale aj samostatnou časťou aRL je nový modul Digitálna kronika.

Digitálna kronika slúži ako informačný portál s možnosťou tvorby, vyhľadávania, zobrazenia a uchovávania všetkých súvisiacich entít, ktoré v súhrne vytvárajú komplexný náhľad na udalosti.

Umožňuje:

 • Evidenciu udalostí so všetkými súvislosťami a väzbami.
 • Pripojenie digitálnych objektov k udalostiam (fotogalérie, videá, pozvánky …).
 • Prezentáciu udalostí vo forme vhodnej pre používateľa.
 • Vyhľadávanie aktuálnych, prebehnutých a pripravovaných udalostí (akcií).
 • Kalendárium osobností, kontaktov.
 • Kronika v tlačenej forme.

Ťažiskovým prvkom je možnosť tvorby záznamov o akciách (udalostiach) – články kroniky, ktoré sú z informačného hľadiska pre mesto alebo knižnicu významné a prezentácie zaznamenaných informácií vo forme vhodnej pre bežného používateľa.
Zachytené sú vzťahy a prepojenia na súvisiace záznamy všetkých typov v požadovanej miere podrobností ako sú:

 • záznamy o mieste konania zaznamenaných udalostí,
 • záznamy o pamiatkach, objektoch a iných významných geografických prvkoch,
 • záznamy o osobnostiach, organizátoroch, účastníkoch a pod., vrátane bližších kontaktov,
 • záznamy o textových dokumentoch, ktorých sa akcia týka,
 • články popisujúce danú udalosť,
 • digitálne objekty súvisiace s danou udalosťou (fotky, videá, plagáty …).

Vďaka previazanosti jednotlivých typov záznamov budú koncovému používateľovi sprostredkované okamžité informácie v potrebnej výpovednej hodnote a v náhľade na danú udalosť z niekoľkých uhlov.

Je určená knižniciam, obciam, informačným centrám a pod.

Súbory na stiahnutie