MVS

Modul pre Medziknižničnú výpožičnú službu umožňuje správu ako aktívnych (dokumenty zapožičané inej knižnici), tak pasívnych (dokument zapožičaný od inej knižnice) výpožičiek a všetky procesy s medziknižničnými výpožičkami spojené:

  • evidencia spolupracujúcich knižníc ako kolektívnych čitateľov,
  • evidencia MVS transakcií čitateľov,
  • evidencia práce knihovníka pri vybavovaní MVS požiadavky,
  • pre evidované knižnice možnosť vyžiadať si tituly priamo v On-line katalógu,
  • štatistiky.

S touto službou súvisí aj doručovanie kópií časti dokumentu, či už sa jedná o dokumenty, ktoré knižnica vlastní alebo kópie vyžiadané u MVS knižnice.
Spôsob vytvorenie kópie a jej dodania čitateľovi je voliteľný podľa možností knižnice.