ImageServer – pripojenie náhľadov (obrázkov)

Image server allows you to connect images and other objects to the bibliographic record automatically, with no need to manually connect to the respective entry. The identifier

Image server umožňuje pripojiť k bibliografickému záznamu obrázky a iné obejkty automaticky, bez potreby ich ručne pripájať k príslušnému záznamu. Objekt si identifikátor záznamu nesie vo svojej súborovej ceste.

Je možné pripojiť viac lokálnych i vzdialených repozitárov (adresárov). Tie sa periodicky prechádzajú a tým sa aktualizuje interná databáza objektov prilinkovaných k jednotlivým záznamom.

Nie je problém zapojiť aj už existujúce repozitáre obrázkov v akejkoľvek adresárovej štruktúre na disku/webe (pokiaľ sa z ich adresárovej cesty dá identifikovať, ku ktorému záznamu patria) bez potreby repozitár akokoľvek reorganizovať.

Výsledkom bude automatické generovanie náhľadov. Náhľad bude odkazom na:

 • plnú veľkosť obrázku
 • nový panel prehliadača s plnou veľkosťou obrázku
 • odkazom na lightbox galériu so všetkými obrázkami záznamu
 • odkazom na detailný zobrazovací formát, prípadne na konkrétny zobrazovací formát
 • odkazom na ľubovoľnú html stránku
 • odkazom na generovanú html stránku umožňujúcu zobraziť veľký obrázok pomocou dlaždicovej technológie Zoomify nebo IIPImage

of the record carries the object in its file path.

Multiple local and remote repositories (directories) can be connected. They are periodically reviewed and thereby the internal database of objects linked to individual records is updated.

It is not an issue to involve even the existing repository of images in any directory structure on a disk / web site (if it can be determined from their directory paths to which record they belong) without the need to reorganize the repository in any way.

The result will be an automated generation of previews. The preview will be a link to:

 • a full-sized picture
 • a new browser panel with a full-sized picture,
 • a link to a lightbox gallery with all images of the record
 • a link to detailed viewing format, alternatively to a specific viewing format
 • a link to any html page
 • a link to a generated html page enabling to view a large picture thanks to a tile technology Zoomify or IIPImage