Výpožičky

Modul výpožičiek podporuje všetky činnosti, ktoré sú v knižnici s týmto procesom spojené:

 • evidencia individuálnych aj kolektívnych čitateľov, evidovanie rôznych typov výpožičiek, návratov dokumentov,
 • vysoká parametrizácia – nastaviteľnosť v hierarchii knižnica – pobočka – oddelenie – kategória čitateľa – druh výpožičky – druh dokumentu a pre tieto parametre v rôznych kombináciách,
 • odosielanie informačných správ rôzneho typu (pripravená rezervácia, upomienka, novinky v knižnici) používateľovi formou e-mailu alebo SMS,
 • možnosť automatizovaného preberania a aktualizácie záznamov o čitateľoch z centrálneho registra (napr. univerzitného systému),
 • žiadanka a rezervácia dokumentov, výpožička, predĺženie a návrat,
 • evidencia upomienok a platieb čitateľov, servisné platby z finančného konta aj bezhotovostne v spojení s platobným systémom,
 • výstupy podľa čitateľa alebo časového intervalu, možnosť práce výpožičého modulu v režime on-line aj off-line v prípade výpadku komunikácie so serverom, podpora dislokácií s tzv. volným výberom, pre ktoré platí zvláštny režim výpožičiek: základným variantom je vyhľadávanie kníh vo voľnom výbere čitateľom, ktorý ich prinesie k pultu knihovníkovi, druhou možnosťou je vzdialené objednávanie prostredníctvom žiadaniek z IPACu,
 • možnosť nastavenia IPACu pre jednotlivé pobočky, kde sa dá definovať, či majú byť zobrazované dokumenty z iných pobočiek, či je možné na ne robiť žiadanky a rezervácie; aké hlášky majú byť zobrazené tak, aby čitateľ presne vedel, že požadovaný dokument bude pripravený na tej či inej pobočke,
 • možnosť požičiavania kníh prostredníctvom MVS vrátane sledovania požiadavky na MVS z inej knižnice,
 • spolupráca so samoobslužnými selfcheckmi Bibliotheca i 3M (na báze NCIP, komunikácia systému prostredníctvom SIP2),
 • možnosť spolupráce s prístupovými systémami – turnikety, kamerový systém,
 • on-line výpožičné služby – prolongácie, rezervácie, žiadanky, MVS žiadanka prostredníctvom webového rozhrania, viď on-line katalóg IPAC,
 • výpožičky e-kníh implementované priamo v on-line katalógu – bez asistencie knihovníka, viď on-line katalóg IPAC.

Webová aplikácia výpožičiek

Podobne ako u katalogizácie má aj modul výpožičiek tiež webový variant riešenia:

 • nie je nutná inštalácia,
 • dostupnosť odkiaľkoľvek,
 • jednoduchá a intuitívna obsluha,
 • vhodné pre pobočky regionálnych knižníc alebo výpožičných miest, kde stačí jednoduchá funkčnosť výpožičného procesu.