Katalogizácia a autority

Modul katalogizácie je určený pre spracovanie rôznych typov dokumentov na základnej aj na analytickej úrovni. Ďalšie funkcie a možnosti katalógu zahŕňajú:

 • spracovanie seriálov, integračných zdrojov a špecifických dokumentov (archívne materiály, zbierkové predmety, filmové pásy atď.),
 • správu rôznych druhov katalógov a báz dát od klasického lokálneho katalógu alebo viac katalógov súčasne cez virtuálny súborný katalóg až po centrálny súborný katalóg,
 • evidenciu a sprístupňovanie kvalifikačných prác,
 • spájanie duplicitných záznamov,
 • zdieľanie záznamov s inými knižnicami, preberanie záznamov z autoritných knižníc ako sú Kongresová knižnica alebo Národná knižnica,
 • kontrolu existencie odkazovaných stránok a dynamické generovanie odkazov (OPEN URL),
 • možnosť zapojiť webovú službu, ktorej pomocou sa automaticky obohacuje bibliografický obsah o obálky kníh a prípadne aj obsahy dokumentov bez toho, aby bol nutný ručný zásah do záznamov,
 • export aj import záznamov SK CASLIN,
 • príjem exemplárov, jednoduché prepínanie medzi titulmi a exemplármi,
 • štandardné výstupy typu katalogizačné lístky, prírastkové zoznamy, úbytkové zoznamy, preberacie protokoly, inventarizačné zoznamy…,
 • vyraďovanie,
 • kontrolu pravopisu a kontrolu kvality záznamov,
 • podporu šandardov MARC21, UNIMARC, AACR2, CIDOC/CRM, FRBR, FRAD.

Modul pre autority umožňuje vytvárať rôzne typy autoritných záznamov a:

 • správu databáz autoritných záznamov, obohatenú evidenciou pamäťových inštitúcií, napr. múzeí a archívov, preberanie autorít a pravidelnú aktualizáciu zo súboru národných autorít,
 • autoritné záznamy osôb, korporácií, akcií, vydávateľov, dodávateľov.

Webová katalogizácia

Pre katalogizáciu autorít a dokumentov je k dispozícii tiež možnosť využiť jednoduchú aplikáciu vo webovom prostredí:

 • nie je nutná inštalácia,
 • dostupnosť odkiaľkoľvek,
 • jednoduchá a intuitívna obsluha,
 • vhodné pre prvotnú operatívnu katalogizáciu, pobočky regionálnych knižníc a pod.