Řešení a integrace

Integrace ARL s jinými systémy

Systém ARL podporuje oboustrannou integraci, tedy jak integraci řešení jiných dodavatelů do ARL, tak plnou integraci ARL do ostatních systémů, například v rámci univerzity. Pro základní úroveň integrace slouží ze strany systému ARL připravené a zdokumentované API – webové služby – nebo je možné v rámci implementace vytvořit rozhraní pro integraci s libovolným systémem podle dodaného popisu.

Webové služby slouží jednak k získávání údajů z databáze ARL podle zadaných selekčních kritérií, jednak k volání jednotlivých funkcí nebo celých procesů. ARL funguje jako poskytovatel webové služby, který odpovídá na požadavky klientů. Klient zašle požadavek v předem dohodnutém formátu a vrátí se mu výsledek ve formě řídících informací a požadovaných dat.

S výhodou se dá webová služba využít v jednoduchých případech, kdy je požadavek na zobrazení informací na webových stránkách. Návštěvník webových stránek klikne na odkaz, případně ještě předtím vyplní upřesňující informace, webový server složí dotaz, který pošle webové službě ARL, a výsledek dotazu zobrazí uživateli na stránce.

Pro rozsáhlejší nebo komplikovanější integrační projekty nabízíme řešení na míru na platformě Intersystems Ensemble, což je komplexní produkt pro rychlý vývoj heterogenních aplikací.

Příklady nasazení :

Obohacení webových stránek

Přihlášení do konta čtenáře – na webové stránky knihovny lze vložit rámeček pro přihlášení do konta čtenáře v IPAC ARL.
MojeID – přihlášení do konta čtenáře je možné i prostřednictvím služby mojeID. (http://www.mojeid.cz/)

Vyhledávání – na webové stránky knihovny lze vložit vyhledávací pole s předvolenými zdroji a limitami IS ARL.

Novinky ve fondu – na stránky knihovny lze zapojit zobrazování novinek ve fondu včetně náhledu obálky. Kliknutím na odkaz se novinka zobrazí v IPAC ARL v podrobném zobrazovacím formátu a je možná okamžitá rezervace.

Zobrazení nejhledanějších výrazů (tag cloud) – na webových stránkách je možné zobrazovat přehledy nejžádanějších knih nebo připravovaných kulturních akcí získaných z databáze ARL.

Přehledy publikační činnosti vědeckých pracovníků na stránkách ústavů Akademie věd.

Integrace s jinými externími aplikacemi

Zpoplatnění kopírek a síťových tisků – SafeQ a JASPES jsou tisková řešení, která řeší základní problémy tiskových prostředí: účtování, zabezpečení a zajištění dostupnosti tiskových a kopírovacích služeb. Zpoplatnění je realizováno přes finanční konto čtenáře v ARL voláním potřebných příkazů webové služby. Před tiskem proběhne prostřednictvím webové služby a ARL modulu rezervace zařízení identifikace čtenáře, dále zjištění volného kreditu na finančním kontě čtenáře. Následně se požadovaná částka za kopírování/tisk na kontě čtenáře zablokuje a pokud blokace proběhne v pořádku, provede se kopírování/tisk a nakonec se částka z konta strhne.

V univerzitních knihovnách je realizováno propojení se systémem STAG, které pokrývá několik funkcí:

  • import údajů o čtenářích ze studentských karet do systému ARL,
  • ověřování platnosti čipových karet v karetním centru,
  • import kvalifikačních (diplomových) prací,
  • po dalším zpracování se metadata i fulltexty kvalifikačních prací automaticky předávají do národního registru VŠKP Theses.cz, který slouží mimo jiné i pro odhalování plagiátů.

Integrace na platformě ENSEMBLE

Projekt na UK v Bratislavě integruje několik původně oddělených systémů na různých platformách:

  • KIS – Virtua (původně to byl Aleph 500),
  • předregistrace a registrace studentů,
  • systém vydávání karet (včetně pořízení fotografie a potisku karty), přístupový systém od firmy EMtest,
  • synchronizace osobních identit do LDAP,
  • ARL – finanční konto a modul rezervace počítačů ve studovnách,
  • zpoplatnění kopírek a síťových tisků – SafeQ, ws ARL.