EPCA – ČR

Modul evidence publikační činnosti a aktivit (EPCA) slouží na zpracování všech typů a formátů dokumentů pro potřeby vykazování odborné vědecké práce.

EPCA – evidence publikační činnosti

Pravidla pro vykazování publikační činnosti jsou odlišná pro instituce v České republice a Slovenské republice, proto ARL poskytuje dvě varianty modulu EPCA. Obě varianty modulu EPCA jsou založeny podobně jako modul Katalogizace na formátu MARC. Modul EPCA pracuje tedy s otevřenou datovou strukturou, proto není problém kdykoliv podle potřeby doplnit další pole či podpole  podle změn v pravidlech.

Všeobecně jsou  pro potřeby EPCA vytvořeny dva typy záznamů:

 • bibliografické záznamy o dokumentech,
 • záznamy autorit – osobní autority (záznamy pracovníků) a autority korporací (pracoviště, akce a pod.), které umožňují efektivní zpracování a zpřístupňování dat z modulu EPCA.

Přidávat a editovat záznamy je možné v klientovi nebo ve webovém rozhraní po přihlášení pracovníka.

Modul má důkladně propracované metody na vstup a modifikaci jednotlivých typů záznamů, předdefinované selekční prvky a  základní  zobrazovací formáty.  Uživatelé  mají  k  dispozici velké množství výstupů, tiskových sestav a statistik. Je možné zavést různé pracovní postupy, které zabezpečí, aby se koncovým uživatelům (případně centrálním registrům) zpřístupnily jen schválené a zkontrolované záznamy.

Součástí modulu je webové rozhraní pro uživatele z řad odborníků a široké veřejnosti, které umožňuje přístup k záznamům podle různých selekčních kritérií. Webové rozhraní je založeno na modulu IPAC.

EPCA (pro ČR)

V prostředí ČR se evidence publikační činnosti řadí do souboru otázek výzkumu, vývoje a inovací a řídí se pravidly stanovenými Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Modul EPCA umožňuje knihovnám a vědeckým pracovištím evidovat především publikační činnost tak, aby zpracované údaje tvořily součást Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), konkrétně jeho časti RIV (Registr informací o výsledcích). Jednotlivě se řeší i evidence výzkumných záměrů (pro potřeby CEZ) a evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (pro potřeby CEP).

Modul EPCA je každoročně upravován podle aktualizovaných pravidel RIV a datová struktura je doplňována a upravována podle popisu údajů RIV.

V rámci modulu jsou k dispozici následující předdefinované formuláře pro zpracování výsledků (podle RIV pro rok 2010):

 • článek v odborném periodiku,
 • odborná kniha,
 • kapitola v odborné knize,
 • článek ve sborníku,
 • patent,
 • poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno,
 • užitkový vzor, průmyslový vzor,
 • prototyp, funkční vzorek,
 • výsledky promítnuty do právních předpisů a norem, výsledky promítnuty do směrnic a předpisů nelegislativní povahy, výsledky promítnuty do strategických dokumentů,
 • neuplatněná certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,
 • software,
 • výzkumná zpráva,
 • audiovizuální tvorba,
 • uspořádání konference,
 • uspořádání workshopu,
 • uspořádání výstavy,
 • ostatní výsledky.

Součástí modulu EPCA jsou výstupy, které umožňují odevzdávání výsledků do RIV (IS VaVaI). Jde o 3 skupiny výstupů:

 1. přehledy a hodnocení,
 2. výstupy pro kontrolu před exportem do RIV,
 3. exporty do RIV.

Ve skupině přehledů a hodnocení je k dispozici:

 • Podílový seznam, kde je při jednotlivých autorech díla vyčíslený jejich procentuální podíl u daného díla.

         

 • Přehled uplatněných výsledků, ve kterém se sumarizují počty výstupů vztahujících se k jednotlivým výzkumným záměrům a projektům s ohledem na příslušnost autora k pracovišti (počty výstupů pro pracoviště se přepočítávají podle autorského podílu).

         

 • Hodnocení na základě počtu záznamů – prostřednictvím exportu záznamů do formátu csv v kombinaci s různými selekčními kritérii je možné přenést informace např. do programu MS Excel a ze správně zvolené kontingenční  tabulky získat různé přehledné informace, případně zhotovit grafy.

Pro kontrolu záznamů je možné vytvořit:

 • Kontrolní výstupy před exportem do RIV – umožňují odhalit chyby v záznamech před odesláním do RIV a výstupy je možné vytvořit podle různých selekčních kritérií.

         

Pro potřeby přispívání do RIV je určen výstup:

 • Export do RIV – přičemž je možné vyčlenit exporty podle různých předdefinovaných selekčních kritérií.

         

Samostatnou část modulu tvoří výstupy pro zjišťování předběžných počtů bodů, které by instituce získala při hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podle pravidel IS VaVaI. Pro tento účel se vytváří pomocná databáze údajů o periodikách, hodnotách impakt faktoru a dalších hodnotících kritériích.

Soubory ke stažení