EPCA – SR, EUCA

EPCA a EUCA (pro SR)

V prostředí SR se evidence publikační (a také umělecké) činnosti řídí Směrnicí Ministerstva školství SR č. 13/2008-R ze 16. října 2008 o bibliografické registraci a kategorizaci publikační činnosti, umělecké činnosti a ohlasů. Problematika evidence publikační činnosti je podrobně rozpracovaná v metodických materiálech sdružení Pro Scientia.

K modulu EPCA, který pokrývá všechny typy dokumentů publikační činnosti, byl doplněn modul EUCA (evidence umělecké činnosti a aktivit), který umožňuje zpracovat všechny typy umělecké činnosti a ohlasů.

Pro potřeby evidence publikační činnosti jsou k dispozici předdefinované formuláře pro zpracování následujících typů dokumentů (podle metodiky Pro Scientia):

 • monografie,
 • překlad monografie,
 • monografie – soubor studií,
 • kapitola (studie) v monografii,
 • vědecký sborník jako celek,
 • článek (stať – studie) ve vědeckém sborníku,
 • konferenční příspěvek v příloze (supplementu) sborníku,
 • separátní výtisk z vědeckého sborníku,
 • konferenční sborník jako celek,
 • poster (plakát) uveřejněný v konferenčním sborníku,
 • článek (stať – příspěvek) ve sborníku z konference,
 • příloha ke sborníku z konference,
 • reprint,
 • příspěvek ve sborníku vydaném na CD-ROM,
 • příspěvek na konferenci uveřejněný na CD-ROM,
 • encyklopedie jako celek,
 • heslo v encyklopedii,
 • periodikum jako celek,
 • článek v časopise,
 • recenze knihy v časopise,
 • článek v příloze časopisu,
 • dokument přístupný jen na internetu,
 • výzkumná zpráva,
 • habilitační práce,
 • kandidátská disertační práce,
 • doktorandská práce (disertace),
 • rigorózní práce,
 • diplomová práce.

Součástí modulu EPCA jsou formáty výstupu definované sdružením Pro Scientia:

 • seznam publikační činnosti – personální bibliografie: ve formátu ISO 690 nebo ISBD, s ohlasy nebo bez ohlasů,
 • seznam publikační činnosti – bibliografie pracoviště: ve formátu ISO 690 nebo ISBD, s ohlasy nebo bez ohlasů,
 • seznam vědeckých, odborných a uměleckých aktivit – pracoviště (pro hodnotící účely).

Do výstupů je možné přidat statistiky:

 • počet publikací podle kategorií publikační činnosti,
 • počet ohlasů podle kategorie ohlasu,
 • počet publikací podle pracoviště,
 • počet publikací podle skupin kategorií publikační činnosti.

K dispozici jsou všechny potřebné selekce (např. autor, pracoviště, rok vykazování, rok ohlasu, rok publikování a jiné), které je možné libovolně kombinovat. Uživatel si také může vybrat třídící kritéria (např. skupina kategorie publikační činnosti, kategorie publikační činnosti, jméno prvního autora, hlavní název, datum vydání, pracoviště a jiné), přičemž třídění může být víceúrovňové.

Pro výstupy je charakteristická flexibilita – uživatel si může podle potřeb zkombinovat formát výstupu, třídění záznamů ve výstupu, typ statistiky a další nastavení, které výstup zpřehlední (např. zvýraznění domácích autorů, zobrazování ohlasů jen ze zadaného roku a pod.). Záznamy do výstupu si může vybrat kombinaci vzpomínaných selekčních kritérií.

Součástí modulu EPCA je export do systému CREPC (Centrální registr Evidence publikační činnosti) a kontrola úplnosti a správnosti záznamu před odesláním do CREPC.