Integrovaný systém riadenia

V roku 2008 sme získali pre českú spoločnosť Cosmotron Bohemia certifikát kvality systému riadenia zodpovedajúceho požiadavkám normy ČSN EN ISO 9001. Na základe tejto certifikácie boli zdokumentované všetky pracovné procesy, podprocesy a postupy, ktoré sa stali záväznými pre zamestnancov spoločnosti pri analýze, vývoji, implementácii, prevádzkovaní a údržbe informačného systému ARL.

Pri pracovných postupoch vývoja nových funkcií sa vychádza z definovanej štruktúry procesu, na ktorom sa určitým spôsobom podieľa tiež zákazník.

Proces má tieto fázy:

  1. funkčný koncept,
  2. odsúhlasenie funkčného konceptu zákazníkom,
  3. technický koncept a jeho schválenie zodpovedným pracovníkom firmy,
  4. testovací scenár,
  5. vývoj novej funkčnosti,
  6. záznam o vykonaní testovacieho scenára,
  7. dokumentácia,
  8. zápis do histórie zmien,
  9. inštalácia testovacej verzie novej funkcie a testovanie zákazníkom,
  10. inštalácia novej funkcie v ostrej verzii systému.

Niekoľko rokov je plne využívaný vnútropodnikový informačný systém pre správu a riadenie komunikácie so zákazníkom a pre riadenie projektov. V tomto systéme sú evidované jednotlivé požiadavky prichádzajúce od zákazníkov. So zákazníkom je zmluvne zakotvený spôsob odovzdávania požiadaviek i časový horizont ich spracovania. Každej požiadavke je pridelené evidenčné číslo, pod ktorým je evidovaná v databázovom systéme, a na základe nastavených pravidiel je táto požiadavka priamo pridelená na riešenie konkrétnemu pracovníkovi spoločnosti. Zodpovedný pracovník uvedomí zákazníka e-mailom o spôsobe riešenia danej požiadavky a do databázy tohto systému je postupne zachytený priebeh a spôsob riešenia jednotlivých požiadaviek. Zákazník má týmto k dispozícii aktuálny prehľad stavu svojich požiadaviek.

Súčasťou zásad managementu kvality je tiež podrobný spôsob sledovania vývoja jednotlivých verzií systému ARL, tvorba a údržba technickej a internej dokumentácie.

V dôsledku stále sa zvyšujúceho dôrazu na bezpečnosť informácií, ktorá patrí aj k našim prioritám, sme sa rozhodli, že správnosť krokov, ktoré v tomto smere robíme, potvrdíme aj certifikátom pre management bezpečnosti informácií. Tento sa nám aj v septembri 2014 podarilo získať. Splnili sme požiadavky normy ČSN ISO/IEC 27001 v platnom znení na bezpečnostné pravidlá, postupy a povinnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti informácií vnútri spoločnosti a to na základe neustáleho zlepšovania a zavádzania bezpečnostných opatrení.

Oba systémy tvoří integrovaný systém řízení.