Integrovaný systém riadenia

V roku 2008 sme získali pre českú spoločnosť Cosmotron Bohemia certifikát kvality systému riadenia zodpovedajúceho požiadavkám normy ČSN EN ISO 9001. Na základe tejto certifikácie boli zdokumentované všetky pracovné procesy, podprocesy a postupy, ktoré sa stali záväznými pre zamestnancov spoločnosti pri analýze, vývoji, implementácii, prevádzkovaní a údržbe informačného systému ARL.

Pri pracovných postupoch vývoja nových funkcií sa vychádza z definovanej štruktúry procesu, na ktorom sa určitým spôsobom podieľa tiež zákazník.

Proces má tieto fázy:

           1.    funkčný koncept,

           2.    odsúhlasenie funkčného konceptu zákazníkom,

           3.    technický koncept a jeho schválenie zodpovedným pracovníkom firmy,

           4.    testovací scenár,

           5.    vývoj novej funkčnosti,

           6.    záznam o vykonaní testovacieho scenára,

           7.    dokumentácia,

           8.    zápis do histórie zmien,

           9.    inštalácia testovacej verzie novej funkcie a testovanie zákazníkom,

         10.    inštalácia novej funkcie v ostrej verzii systému.

 

Niekoľko rokov je plne využívaný vnútropodnikový informačný systém pre správu a riadenie komunikácie so zákazníkom a pre riadenie projektov. V tomto systéme sú evidované jednotlivé požiadavky prichádzajúce od zákazníkov. So zákazníkom je zmluvne zakotvený spôsob odovzdávania požiadaviek i časový horizont ich spracovania. Každej požiadavke je pridelené evidenčné číslo, pod ktorým je evidovaná v databázovom systéme, a na základe nastavených pravidiel je táto požiadavka priamo pridelená na riešenie konkrétnemu pracovníkovi spoločnosti. Zodpovedný pracovník uvedomí zákazníka e-mailom o spôsobe riešenia danej požiadavky a do databázy tohto systému je postupne zachytený priebeh a spôsob riešenia jednotlivých požiadaviek. Zákazník má týmto k dispozícii aktuálny prehľad stavu svojich požiadaviek.

Súčasťou zásad managementu kvality je tiež podrobný spôsob sledovania vývoja jednotlivých verzií systému ARL, tvorba a údržba technickej a internej dokumentácie.

Certifikát kvality od r. 2014-cz.jpgCertificate of quality management valid since 2014-eng.jpg

V dôsledku stále sa zvyšujúceho dôrazu na bezpečnosť informácií, ktorá patrí aj k našim prioritám, sme sa rozhodli, že správnosť krokov, ktoré v tomto smere robíme, potvrdíme aj certifikátom pre management bezpečnosti informácií. Tento sa nám aj v septembri 2014 podarilo získať. Splnili sme požiadavky normy ČSN ISO/IEC 27001 v platnom znení na bezpečnostné pravidlá, postupy a povinnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti informácií vnútri spoločnosti a to na základe neustáleho zlepšovania a zavádzania bezpečnostných opatrení.

Ceritifkát bezpečnosti informácií od r. 2014Certificate of information security valid since 2014

Oba systémy tvoria integrovaný systém riadenia.

Politika IMS
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality